Phiên bản cập nhật Trang Ghi Nhận

I. Cấp điểm hàng tháng:
Line Manager 100 điểm/ tháng Từ level 3
Nhân viên/ Giáo viên 60 điểm/ tháng
**** Điểm được cấp không sử dụng hết trong tháng sẽ bị hủy vào ngày 1 của tháng tiếp theo
II. Ghi nhận & Sử dụng điểm
Ghi nhận đồng nghiệp bằng điểm được cấp và điểm được tặng
10
điểm/lần ghi nhận
Khi ghi nhận đồng nghiệp: chọn core value chính + hành vi cụ thể có liên quan + diễn giải cho việc ghi nhận
III. Đổi quà
Quà được đổi sử dụng từ nguồn điểm được tặng
Điểm được cấp không được sử dụng để đổi quà
Chọn quà trong giới hạn quỹ điểm tặng đang có
0
0

Trả lời