Nguyễn Trí Đăng

Nguyễn Trí Đăng

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<p>T&ocirc;i thường dạy học tr&ograve; của mạnh dạn theo đuổi những g&igrave; m&agrave; tr&aacute;i tim c&aacute;c em m&aacute;ch bảo. H&atilde;y can đảm v&agrave; vững tin v&agrave;o sự lựa chọn của bản th&acirc;n v&igrave; c&aacute;c em l&agrave; người duy nhất m&agrave; sẽ kh&ocirc;ng bao giờ l&agrave;m bản th&acirc;n m&igrave;nh thất bại.&nbsp;</p>
</body>
</html>

Nguyễn Trí Đăng

Đại học Texas Christian

Cử nhân

Tôi thường dạy học trò của mạnh dạn theo đuổi những gì mà trái tim các em mách bảo. Hãy can đảm và vững tin vào sự lựa chọn của bản thân vì các em là người duy nhất mà sẽ không bao giờ làm bản thân mình thất bại. 

Giảng viên ngành liên quan

 • <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<p>T&ocirc;i thường dạy học tr&ograve; của mạnh dạn theo đuổi những g&igrave; m&agrave; tr&aacute;i tim c&aacute;c em m&aacute;ch bảo. H&atilde;y can đảm v&agrave; vững tin v&agrave;o sự lựa chọn của bản th&acirc;n v&igrave; c&aacute;c em l&agrave; người duy nhất m&agrave; sẽ kh&ocirc;ng bao giờ l&agrave;m bản th&acirc;n m&igrave;nh thất bại.&nbsp;</p>
</body>
</html>

  Nguyễn Trí Đăng

  Cử nhân
  Đại học Texas Christian

 • <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<p>Theo Zig Ziglar th&igrave; thước đo của th&agrave;nh c&ocirc;ng kh&ocirc;ng phải dựa tr&ecirc;n những g&igrave; bạn l&agrave;m so s&aacute;nh với người kh&aacute;c m&agrave; phải dựa tr&ecirc;n những g&igrave; bạn đ&atilde; l&agrave;m được trong khả năng của m&igrave;nh. T&ocirc;i thường n&oacute;i với học sinh của m&igrave;nh h&atilde;y l&agrave;m theo những g&igrave; m&agrave; tr&aacute;i của em m&aacute;ch bảo, kh&ocirc;ng phải tiền v&agrave; cũng đừng ganh tị với th&agrave;nh c&ocirc;ng của người kh&aacute;c. Khi l&agrave;m những việc m&igrave;nh th&iacute;ch th&igrave; tiền v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ đến.</p>
</body>
</html>

  Jayne Cossar

  Cử Nhân
  Đại học La Trobe, Úc

 • <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<p>Sự ph&aacute;t triển cuả x&atilde; hội v&agrave; c&ocirc;ng nghệ đ&atilde; mang đến cho thế hệ học sinh ng&agrave;y nay nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với tri thức v&agrave; l&agrave;m chủ n&oacute; một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng. C&oacute; lẽ việc một em học sinh nhỏ tuổi c&oacute; thể sử dụng th&ocirc;ng thạo ngoại ngữ kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; chuyện đ&aacute;ng để b&agrave;n nư&atilde;. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; một thực tế l&agrave; dạy c&aacute;c em n&ecirc;n NGƯỜI lại kh&oacute; hơn rất nhiều so với truớc đ&acirc;y v&agrave; t&ocirc;i tin l&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; một th&aacute;ch thức kh&ocirc;ng nhỏ cho gi&aacute;o dục n&oacute;i chung. Việc t&ocirc;i chọn lưạ Yola v&agrave; gắn b&oacute; với Yola ch&iacute;nh l&agrave; v&igrave; ở Yola tập thể gi&aacute;o vi&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ dạy cho c&aacute;c em c&aacute;c kĩ năng v&agrave; kiến thức ngoại ngữ để gi&uacute;p c&aacute;c em tiến bộ về điểm số m&agrave; mỗi một gi&aacute;o vi&ecirc;n ở đ&acirc;y c&ograve;n dạy c&aacute;c em biết hướng đến c&aacute;i đẹp, biết sống c&oacute; ước mơ, c&oacute; ho&agrave;i b&atilde;o. Đ&oacute; cũng l&agrave; điều l&agrave;m t&ocirc;i cảm thấy hạnh ph&uacute;c v&agrave; tin tuởng v&agrave;o mục ti&ecirc;u gi&aacute;o dục m&agrave; Yola đang huớng tới: gi&aacute;o dục l&agrave;m thay đổi cuộc sống.</p>
</body>
</html>

  Chung Phạm Ngọc Hiền

  Thạc sĩ
  Đại học New South Wales, Úc

 • <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<p>T&ocirc;i chia sẻ với học sinh những c&acirc;u chuyện của b&agrave;n th&acirc;n từ qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, l&agrave;m việc để đi du lịch để c&aacute;c em c&oacute; thể cảm thấy gần gũi v&agrave; thoải m&aacute;i chia sẻ c&acirc;u chuyện của ch&iacute;nh bản th&acirc;n. T&ocirc;i muốn dạy cho học sinh bốn b&agrave;i học cuộc sống t&ocirc;i đ&atilde; học được bản th&acirc;n m&igrave;nh: H&atilde;y l&agrave; ch&iacute;nh m&igrave;nh. H&atilde;y biết ơn. H&atilde;y từ bi. H&atilde;y cởi mở để thay đổi.</p>
</body>
</html>

  Jerry Nguyen

  Cử Nhân
  Australian College of Physical Education, Úc

 • <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<p>T&ocirc;i tin rằng YOLA cam kết cung cấp một m&ocirc;i trường học tập tiếng Anh to&agrave;n diện, trong đ&oacute; học sinh c&oacute; được một cơ hội kh&ocirc;ng chỉ để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của m&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n tạo ra c&aacute;i nh&igrave;n v&agrave;o cuộc sống với sự t&ograve; m&ograve;, l&ograve;ng can đảm, v&agrave; hứng th&uacute;. Trong lớp, t&ocirc;i cố gắng tạo ra một m&ocirc;i trường học tập tương t&aacute;c, năng động, v&agrave; an to&agrave;n cho học sinh để ph&aacute;t triển sự tự tin v&agrave; c&oacute; động lực để th&aacute;ch thức lẫn nhau, chia sẻ &yacute; kiến, v&agrave; sử dụng tư duy phản biện để giải quyết vấn đề. Phương ph&aacute;p Socrates cũng thường xuy&ecirc;n được sử dụng để khuyến kh&iacute;ch học sinh suy nghĩ v&agrave; kh&ocirc;ng chấp nhận bất kỳ &yacute; tưởng n&agrave;o đ&atilde; được mặc định l&agrave; đ&uacute;ng đắn.</p>
</body>
</html>

  Jonathan Wardlaw

  Cử Nhân
  Đại học Arizona, Mỹ

 • <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<p>Ở YOLA, t&ocirc;i được truyền cảm hứng từ c&aacute;c diễn giả kh&aacute;ch mời, những người được mời đến trao đổi kinh nghiệm với học sinh một c&aacute;ch thường nhật. Đ&oacute; thường l&agrave; c&aacute;c cựu học sinh đ&atilde; đạt được kết quả xuất sắc trong cả học thuật v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội. Bằng c&aacute;ch chia sẻ c&acirc;u chuyện của ch&iacute;nh m&igrave;nh, học sinh sẽ được củng cố niềm tin v&agrave;o bản th&acirc;n, hiểu rằng c&aacute;c em sẽ đạt được mọi mong ước nếu đặt cả tr&aacute;i tim v&agrave; linh hồn v&agrave;o trong đ&oacute;.</p>
</body>
</html>

  Katie Tang

  Thạc sĩ
  Đại học San Diego State, Mỹ

đăng ký nhận ưu đãi

Để lại thông tin của bạn dưới đây.

ĐĂNG KÝ
asdfsdf